Készségfejlesztő Iskola

Intézményünk a programot és a helyi tantervet a Nemzeti Szakképzési Intézet programjának adaptálásával a helyi sajátosságoknak megfelelően dolgozta ki.

Tárgyi feltételek

A szakismeretek elméletének és gyakorlatának oktatása tanműhely(ek)ben, terepen és osztálytermekben történik.

A gyakorlati oktatás eszközszükségletét az elméleti tárgyakhoz a helyi program és a gyakorlati képzéshez kapcsolódóan tartalmazza.

A tanulók felvételének feltételei

Iskolai előképzettség

Az értelmileg akadályozottak általános iskolája 10. évfolyamának elvégzése.

Szakmai előképzettség

Az iskolai és a szabadidős tevékenységek során megszerzett minden készségfejlesztő ismeretanyag, amely alapműveltségi vizsga letételét nem igényli.

Egészségügyi és munka alkalmassági feltételek

A Készségfejlesztő Speciális Szakképzésre jelentkező tanulóknál figyelembe kell venni egyéni, aktuális állapotukat és az adott munkatevékenységre való alkalmasságukat.

A képzés célja, szakmai követelmények

A képzés alapvetően az olyan “életkészségek” kialakítását tűzi ki célul, amelyek a mindennapi élet gyakorlati készségei használatával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonban vagy önálló lakrész birtokában, napközbeni foglalkoztatással, illetve védőmunkahelyi munkával, személyre szabott feltételekkel viszonylag önálló életet élni.

Alkalmassá válhatnak szűkebb környezetük egyéni szükségleteik szerinti különböző mértékű támogatásával az életkezdéshez szükséges személyiségjegyek, ismeretek és gyakorlat megszerzésére és a munkába állást lehetővé tevő egyszerű, betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítására.

A képzés célja továbbá, hogy szolgálja a tanulók személyiségének formálását, munkaszocializációs képességeik kialakítását, valamint alkalmassá válásukat a lakókörnyezetük életébe való integrálódásra.

Fejlesztjük a kultúrált magatartási szokásokat, az önellenőrzés képességét, a társakkal, nevelőkkel, szakoktatókkal, családtagokkal és idegenekkel való kapcsolatokban a helyes magatartást.

Gazdagítjuk élményeiket a szűkebb emberi környezet történéseiben, a munkaörömök befogadásában, a természet élvezetében, segítse elő, hogy élményeiket ki tudják fejezni szóban, képekben.

Megismertetjük a tanulókkal a munkafolyamatokat, a munkahelyet, a baleset megelőzésének legfontosabb módjait, szokásait, törekedjen a rend, a tisztaság szokásának kialakítására.

A képzés fejlesztési területei

 • Anyanyelv és kommunikáció
 • Természet és környezet
 • Társadalmi környezet
 • Életvitel és gyakorlati ismeretek
 • Testnevelés
 • Szakmai ismeretek
 • Habilitációs és rehabilitációs foglalkozások

Kötelező szakmai gyakorlat

 • Kézművesség
 • Mezőgazdasági munka
 • Háztartási ismeretek

A munkatevékenységek célja

Folyamatos, kitartó munkavégzéshez, egyszerű munkaműveletek teljesítéséhez szükséges ismereteket, jártasságokat és képességeket a tanulók adottságaihoz mérten alakítjuk ki az egyes tanórákon. Jártasság szintjére juttatjuk a tanulókat az anyagmegmunkálásban, a hozzá szükséges anyagok, eljárások kiválasztásában, a munkavédelmi és munkahigiéniai feltételek betartásában. Megismerhetik a különféle részmunkákat, munkafázisokat és a munka során a technológiai utasításokat.

A tantárgyak megismertetik a részmunkafolyamatok kapcsolatát, rávilágítanak az “egész” fontosságára, összetettségére.

A tantárgyi rész-egész összefüggésének megjelenítéseként a mezőgazdasági munkatevékenység során – a tanulók egész éves teljes körű foglalkoztatására is tekintettel – indokolt és szükséges az üvegházi növénytermesztés bevezetése, tárgyi feltételeinek biztosítása.

Kézművesség

A népi kismesterségek (bőrművesség, szövés, kosárfonás, fazekasság) megismerése és megszerettetése, hogy általuk a tanulók átélhessék az alkotás örömét, a sikerélményt. Egyre pontosabb kitartóbb és önállóbb munkavégzésre ösztönözés.

Megismertetjük a tanulókkal a képzőművészet és népművészet értékeit, biztosítva ezzel is az esztétikai élményszerzést, az esztétikai élmények szemléletformáló hatását.

Mezőgazdasági munka

A kertészeti, mezőgazdasági és állattartási munkák lényegének átfogó értelmezése. Szolgálja a biztos szerszámhasználatot, a balesetvédelmi szabályok betartását. A tantárgy rávilágít a fóliás és üvegházi kertészkedés lényegére, szükségességére.

Kialakítjuk a tanulókban a speciális munkaszokásokat, megismertetjük velük a palántanevelés feladatait.

Globálisan és részleteiben is praktikus információkat ad a tantárgy a munkavégzés egészére.

Témák:

 • Zöldségtermesztési ismeretek
 • A zöldségnövények, őszi betakarítása, tárolása
 • A termesztő berendezések fenntartása; melegágykészítés
 • Vetés, üvegházi palántanevelés, palántázás,dugványozás
 • Talajmunkák, trágyázási feladatok
 • Szabadföldi ültetés, öntözési feladatok
 • Növényápolási munkák, növényvédelmi feladatok
 • Javítási, karbantartási feladatok

Háztartási ismeretek

Képessé válhatnak önmaguk és környezetük tisztántartására önállóan vagy szükség szerinti segítséggel. Egy főétkezést önállóan vagy segítséggel megterveznek, kiviteleznek. Megismerik a pénz vásárlóértékét. Szükség szerint vásárolni tudnak élelmiszereket.

Segítséggel – önállóan – tudjanak, hideg-meleg ételféleségeket elkészíteni. Tudjanak szobanövényeket rendszeresen, önállóan gondozni.

Témák:

 • Étkezések (előkészítés, terítés, befőzések, bevásárlás, stb.)
 • Ruhagondozás (szétválogatás, mosás, varrás, vasalás, cipőtisztítás, stb.)
 • Lakás, lakóhely gondozás (takarítás, ablak tisztítás szobanövény ápolás, stb.)

A képzés követelményeinek számonkérése

A képzést nem követi vizsga, de az előírt követelmények teljesítéséről tanúsítványt kapnak a tanulók. A tanúsítvány tartalmazza a tanuló munkaszocializációs szintjét és az egyes munkatevékenységek elsajátításában való jártasságát.