Intézményi Önértékelési Csoport

Az intézményi önértékelés fogalma, szerepe

Az intézményi önértékelési rendszer bevezetését az Nkt. végrehajtási rendelete, a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet írja elő. A továbbiakban Vr. (végrehajtási rendelet).

Az önértékelési rendszer és a minősítés

Az intézményi önértékelés eredményeinek beépüléseva tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatába (PSZE) és a pedagógusok minősítésének eredményébe

A Vr. 145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.
A tanfelügyeleti rendszer értékelése tehát kötelezően az intézményi önértékelés eredményeire alapoz! Az intézményi önértékelés beépülése a tanfelügyeleti ellenőrzési rendszerbe
Vr. 146. § (1): A tanfelügyeleti ellenőrzés országos rendszere a pedagógusok, intézményvezetők és az intézmények értékelését az intézményi önértékelés eredményeire alapozva készíti el.
Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok 2016-ban kezdődő tanfelügyeleti ellenőrzésekor minden pedagógus esetében, aki az ellenőrzési tervben szerepel, rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés rá vonatkozó személyes eredményeinek.
A pedagógus tanfelügyeleti értékelőlapjának kitöltésekor – a Vr. előírásai szerint – tehát figyelembe kell venni az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó eredményeit
A Vr. 193. § (21) bekezdése előírja, hogy az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.

Meddig kell elvégeznünk a pedagógusok önértékelését?

A 2016. évi minősítési tervben szereplő pedagógusok és gyakornokok esetében 2015-ben a többi pedagógus esetében a következő tanév (2016/17-es) végéig. Az intézményi önértékelés eredményének beépülése a pedagógusok minősítési folyamatába 2016-tól a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint a pedagógusok minősítési eljárásának (minősítő vizsgájának) befejezésekor a végeredményt 2016. január 1-jétől az alábbi összetevők alapján kell kialakítani:

 • 50% – a pedagógus tevékenységét bemutató portfólió és a portfólióvédés értékelése
 • 20% – a pedagógus által megtartott, a szakos szakértő által meglátogatott két tanóra (foglalkozás) értékelése
 • 30% – az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó részei, továbbá a tanfelügyeleti ellenőrzés értékelései

2016-tól tehát a pedagógusok intézményi önértékelésének eredményei 30%-os súllyal részét képezik a minősítés végeredményének.

A pedagógus önértékelése során az adatgyűjtés folyamata: óralátogatás, interjú, dokumentumellenőrzés, kérdőívek.

Vr. 145. § (2) az intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét az Oktatási Hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

Az intézményi önértékelés módszerei:

 • óra- és foglalkozáslátogatás (két óra)
 • megfigyelés (órán és más alkalmakkor)
 • interjú (a pedagógussal és közvetlen vezetőjével)
 • pedagógiai dokumentumok vizsgálata.

Adatgyűjtés az óra/foglalkozáslátogatáson
Két óra (foglalkozás) meglátogatása kötelező:

 • az önértékelési csoport ezzel megbízott tagjai a pedagógus két óráját, foglalkozását kötelesek meglátogatni;
 • az óralátogatás szempontjai a szakmában szokásosakkal azonosak;
 • az óralátogatás javasolt szempontjai az Önértékelési kézikönyvek 4.3.1.2 fejezetének „Óra-/foglalkozás látogatás” c. részében találhatók.

Az óralátogatásnál a foglalkozást látogatóknak nem a szaktárgyi tartalomra, hanem a látogatott kolléga pedagógiai tevékenységére kell koncentrálniuk:

 • hogyan valósítja meg pedagógiai programban meghatározott feladatokat, a nevelési feladatokat,
 • hogyan követi az általános pedagógiai elveket,
 • figyelembe veszi-e az osztály vagy csoport adottságait,
 • foglalkozik-e tanítványainak személyes fejlődésével.

Interjúk készítése a pedagógussal
Az interjúk készítése az önértékelési rendszer kötelező eleme.
Interjú készül:

 • az érintett pedagógussal és a munkáját ismerő vezetőjével

Az interjú alkalmat ad az óralátogatás és a dokumentumelemzés során nem érintett területek beemelésére.

 • időtartama ne legyen hosszabb 20 percnél
 • az érintett munkáját közvetlenül ismerő vezető készítse
 • eredményéről rövid feljegyzést kell készíteni
 • az Önértékelési kézikönyvek 4.3.1.2 fejezetében javaslatokat találhatók az interjú kérdéseire, melyek módosíthatók
 • az interjú tapasztalatait fel kell tölteni az információs támogató rendszerbe.

Dokumentumok vizsgálata
Az adatgyűjtés részeként pedagógusok önértékelésekor kötelező az alábbi dokumentumok vizsgálata:

 • a tanmenet és az éves tervezés eszközei
 • tematikus tervről nincs szó!
 • óravázlat/foglalkozásvázlat
 • osztálynapló, csoportnapló
 • tanulói füzetek